قرارداد رسمی با آقای آمالبرت

قرارداد رسمی مشاور ،جناب آقای آمالبرت با باشگاه آبشرون

Absheron Club