ترانسفر مارکت

ظهور ستاره های فوتبال شاید بیش از زمین فوتبال  بیرون از زمین با تصمیمات صحیح و به موقع رغم می خورد. باشگاه آبشرون نیز دارای ترانسفر مارکت قوی و پیشرو تحت نظر مدیریت باشگاه آقای جواد تارپور است که تا کنون موفقیت های متعددی در امر ترانسفر و آینده سازی استعدادهای جوان  ایرانی داشته است.